FAQ czyli najczęściej zadawane pytania
FAQ czyli
najczęściej zadawane
pytania:

Projektowanie pracowni rentgenowskiej

Wszystkie osłony zaprojektowane oraz opisane w dokumentacji technicznej pracowni muszą bezwzględnie zostać wykonane na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie zezwolenia na pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Źródeł może być kilka. Najlepszym są plany budowlane, na podstawie których został wybudowany budynek, w którym znajduje się pracownia. Często posiada je właściciel budynku, spółdzielnia lub wspólnota. Jeśli nie mamy dostępu do aktualnej dokumentacji, należy ją przygotować. Czynność taką można zlecić nam, ewentualnie przeprowadzić samodzielnie.

Tak. W pracowni rentgenowskiej może być stosowana większa liczba urządzeń. Często zdarzają się konfiguracje, w których w jednym pomieszczeniu stosowany jest generator zdjęciowy o większej mocy oraz stomatologiczny aparat punktowy. Albo tomograf komputerowy i generator zdjęciowy.

Na etapie wczesnego projektowania warto przewidzieć, czy w pomieszczeniu będzie stosowana większa liczba urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. Ma to wpływ nie tylko na wymagane osłony, ale również na warunki wydanej zgody. Wprowadzenie kolejnego urządzenia do istniejącej pracowni będzie się bowiem wiązało z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia po wygaszeniu zezwolenia dotychczasowego.

Nie. Zgodnie z rozporządzeniem weterynaryjne pracownie rentgenowskie mogą być wyposażone co najmniej w sprawną wentylację grawitacyjną.

Nie. Klimatyzacja nie pełni funkcji wentylującej pomieszczenie.

Tak. Może się jednak okazać, że w określonych przypadkach będziemy wymagać zastosowania osłony radiologicznej przesłaniającej otwór okienny do określonej wysokości.

To zależy. Wymagane wymiary weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej zależą od typu stosowanego urządzenia. W przypadku diagnostyki małych zwierząt i aparatów z zawieszoną głowicą oraz wiązką skierowaną pionowo w dół należy zagwarantować odstęp co najmniej 100 cm od najbliższej ze ścian. W każdym innym przypadku powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 10 m2.

Tak, ale…

Rozporządzenie nie wprowadza definicji minimalnej powierzchni pracowni, tylko minimalną odległość źródła promieniowania od ścian.

W przypadku diagnostyki małych zwierząt i aparatów z zawieszoną głowicą oraz wiązką skierowaną pionowo w dół należy zagwarantować odstęp co najmniej 100 cm od najbliższej ze ścian.

To oznacza, że długie i wąskie pomieszczenie może nie spełnić tego kryterium mimo zagwarantowania powierzchni 4 m2.

Legalizacja pracowni rentgenowskiej

Nie. Wszystkie wnioski naszych klientów zostały rozpatrzone pozytywnie.

20 dni kalendarzowych – to średni czas obsługi złożonych przez nas wniosków. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy klient otrzymuje zezwolenie już po kilku dniach od złożenia dokumentów.

Najlepiej zebrać dokumentację zdjęciową z montażu osłon oraz zachować dowód zakupu osłony (fakturę) i certyfikat/atest potwierdzający rodzaj materiału i jego grubość.

Zmiana nazwy lecznicy nie wymaga uzyskania nowego zezwolenia, ale właściciel (kierownik jednostki organizacyjnej) musi poinformować Państwową Agencję Atomistyki o przeprowadzonej zmianie. PAA może w takiej sytuacji zdecydować o wydaniu aneksu do istniejącego zezwolenia.

Tak, zezwolenie jest wydawane konkretnej jednostce stosującej aparat RTG. Jeżeli jednostka się zmienia, nowy podmiot musi złożyć wniosek o wydanie zezwolenia, a poprzednia jednostka – wniosek o wygaszenie zezwolenia.

Przygotowaliśmy setki wniosków o wydanie zezwoleń na stosowanie urządzeń rentgenowskich w celach weterynaryjnych. Wiemy, na które obszary zwrócić szczególną uwagę. Szanujemy czas naszych klientów oraz czas inspektorów dozoru jądrowego rozpatrujących składane przez nas wnioski. Nie akceptujemy półśrodków i szczegółowo analizujemy stan faktyczny przed wydaniem opinii inspektora ochrony radiologicznej. Krótki czas obsługi wniosku przez PAA jest wypadkową tych działań.

Jeżeli wymieniasz urządzenie na inny model – tak, musisz złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia. Jeżeli będzie to identyczny model jak poprzednio (ten sam producent, ta sama nazwa i typ urządzenia) – nie ma takiej potrzeby.

Pamiętaj, że zezwolenie dotyczy stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące, a nie detektora. Zmiana detektora nie implikuje konieczności uzyskania nowego zezwolenia.

Tak. Aktualizacja dokumentacji może być konieczna, jeśli zmieniły się przepisy w zakresie wymagań dotyczących ochrony radiologicznej.

Tak. Działamy na terenie całego kraju.

SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Tak. Zgodnie z przepisami wszystkie osoby pracujące z aparatem RTG muszą zostać przeszkolone w zakresie ochrony radiologicznej minimum raz na 5 lat. Niektóre osoby z zespołu (członkowie tzw. „ekipy awaryjnej”) muszą przejść takie szkolenie co najmniej raz na 2 lata.

Przeszkolenia z ochrony radiologicznej wymagają wszystkie osoby, które będą pracowały z aparatem RTG (będą wykonywały ekspozycje). Dotyczy to zarówno szkoleń wstępnych, jak i okresowych.

AUDYT PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

Obowiązki związane ze stosowaniem aparatu RTG nie kończą się na uzyskaniu zezwolenia i są szczegółowo opisane w opracowanej przez nas dokumentacji stanu ochrony radiologicznej. W ramach współpracy oceniamy zgodność prowadzonej działalności z przepisami oraz warunkami wydanego zezwolenia.

Audyt pracowni rentgenowskiej jest najlepszym sposobem na kompleksową weryfikację, czy prowadzona przez Ciebie działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanego zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami.

Przepisy nie regulują wprost kwestii przytrzymywania zwierząt przez opiekunów zwierząt podczas ekspozycji. Z perspektywy ochrony radiologicznej na pewno najlepszym wyborem byłaby sedacja, znieczulenie zwierzęcia, ale w praktyce takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Dlatego dopuszczalna jest sytuacja, w której zwierzę jest trzymane w trakcie ekspozycji przez opiekuna, pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań. Opiekun musi być osobą pełnoletnią, nie może być w ciąży i musi być zabezpieczony osłonami osobistymi (fartuch ołowiany, rękawice, osłona tarczycy).

Nie. Przy rutynowej pracy lekarze nie mogą przytrzymywać zwierząt przy prowadzeniu ekspozycji. Takie działanie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej.

Każdy, kto będzie pracował z aparatem RTG (również właściciel), musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Prowadzenie ewidencji ekspozycji nie jest wymagane przepisami prawa, ale zazwyczaj jest integralnym warunkiem wydanego zezwolenia i to zezwolenie określa dokładny sposób jej prowadzenia. Najczęściej ewidencja dla standardowych, zdjęciowych aparatów RTG wymaga zapisywania daty przeprowadzenia ekspozycji, danych pracownika wykonującego ekspozycję oraz wykonanej liczby zdjęć.

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA RADIOLOGICZNEGO

Obowiązki związane ze stosowaniem aparatu RTG nie kończą się na uzyskaniu zezwolenia i są szczegółowo opisane w opracowanej przez nas dokumentacji stanu ochrony radiologicznej. W ramach współpracy oceniamy zgodność prowadzonej działalności z przepisami oraz warunkami wydanego zezwolenia.

Audyt pracowni rentgenowskiej jest najlepszym sposobem na kompleksową weryfikację, czy prowadzona przez Ciebie działalność odbywa się zgodnie z warunkami wydanego zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami.

Przepisy nie regulują wprost kwestii przytrzymywania zwierząt przez opiekunów zwierząt podczas ekspozycji. Z perspektywy ochrony radiologicznej na pewno najlepszym wyborem byłaby sedacja, znieczulenie zwierzęcia, ale w praktyce takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Dlatego dopuszczalna jest sytuacja, w której zwierzę jest trzymane w trakcie ekspozycji przez opiekuna, pod warunkiem spełnienia pewnych wymagań. Opiekun musi być osobą pełnoletnią, nie może być w ciąży i musi być zabezpieczony osłonami osobistymi (fartuch ołowiany, rękawice, osłona tarczycy).

Nie. Przy rutynowej pracy lekarze nie mogą przytrzymywać zwierząt przy prowadzeniu ekspozycji. Takie działanie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami ochrony radiologicznej.

Każdy, kto będzie pracował z aparatem RTG (również właściciel), musi posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Prowadzenie ewidencji ekspozycji nie jest wymagane przepisami prawa, ale zazwyczaj jest integralnym warunkiem wydanego zezwolenia i to zezwolenie określa dokładny sposób jej prowadzenia. Najczęściej ewidencja dla standardowych, zdjęciowych aparatów RTG wymaga zapisywania daty przeprowadzenia ekspozycji, danych pracownika wykonującego ekspozycję oraz wykonanej liczby zdjęć.

NADZÓR INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

To zależy.

Do wniosku o uzyskanie zezwolenia trzeba dołączyć opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat stosowanych środków ochrony przed promieniowaniem oraz przyrządów dozymetrycznych. Dotyczy to każdego rodzaju działalności.

Jeżeli planujesz wykorzystywać aparat rentgenowski w celach weterynaryjnych pracujący wyłącznie w trybie zdjęciowym (tj. wykonujesz pojedyncze zdjęcia RTG), nadzór inspektora nad Twoją działalnością nie jest wymagany.

Nadzór inspektora ochrony radiologicznej będzie wymagany, jeśli stosujesz tomograf komputerowy, aparat śródoperacyjny lub aparat zdjęciowy oferujący tryb fluoroskopii.

INTERPRETACJA WYNIKÓW DOZYMETRYCZNYCH

To zależy. Większości naszych klientów rekomendujemy stosowanie dozymetrii środowiskowej, ale są sytuacje, w których dozmetria indywidualna jest konieczna. Informację, jaki rodzaj pomiarów powinien być stosowany w Twojej działalności, znajdziesz w przygotowanej przez nas dokumentacji.

Kontrolą dawek mogą zajmować się wyłącznie jednostki akredytowane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji):
– Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
– Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
– Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach
– Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.