Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADIOVET Łukasz Zandberg, z siedzibą przy ul. Kukiełki 7, 02-207 Warszawa, z którym w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych, można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@radiovet.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
   1. zawarcia i wykonania umowy, tak aby zrealizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w najbardziej satysfakcjonujący dla Pani/Pana sposób, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wykonywania obowiązków z zakresu działań inspektora ochrony radiologicznej, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 7, 72,73, 7a i art. 11 ustawy Prawo atomowe,
   3. na podstawie udzielonej zgody, w przypadku działań informacyjno-naukowych oraz marketingowych oraz w przypadku kontaktu poprzez formularz internetowy (newsletter, prośba o kontakt) przesłany ze strony internetowej, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać:
   1. podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne współpracujące z nami w celu realizacji umowy, w takim samym zakresie, na podstawie wiążących umów powierzenia lub innych mechanizmów prawnych,
   2. podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością pocztową lub kurierską,
   3. podmioty gospodarcze zajmujące się usługową działalnością informatyczno-programistyczną, na podstawie umów powierzenia lub innych mechanizmów prawnych,
   4. podmioty gospodarcze realizujące działalność z zakresu archiwizacji i niszczenia dokumentacji papierowej oraz elektronicznej, po upłynięciu okresu przechowywania Pani/Pana danych osobowych.
   5. urzędy administracji publicznej, m.in. Państwowej Agencji Atomistyki w celu realizacji zawarcia i wykonania umowy,
   6. podmioty gospodarcze zajmującym się działalnością podatkową i księgową, zgodnie z obowiązującym prawem,
   7. innym organom administracji publicznej oraz organom ścigania, w przypadku procesu kontroli przedsiębiorcy, zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia realizacji usługi, ale nie dłużej niż 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym realizowana została usługa (zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego; zabezpieczenie interesów przedsiębiorców – maksymalny okres przedawnienia roszczeń), w przypadku danych dotyczących rozliczeń podatkowych – nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej). Dane elektroniczne będą archiwizowane i przechowywane powyżej tego okresu za Pani/Pana zgodą, w celu późniejszej współpracy (np. aktualizacji projektu), zgodnie z zapisami umowy, nie dłużej jednak niż 10 lat od ww. wskazanego okresu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 2 lit. a) i b) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (punkt 2 lit c), podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, choć również do realizacji celu do jakiego te dane zbieramy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.