Czym jest opinia inspektora ochrony radiologicznej i jakie wymagania trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

Opinia inspektora ochrony radiologicznej
We wpisie przeczytasz

Przygotowując się do uzyskania zezwolenia na stosowanie aparatu rentgenowskiego w weterynarii, wcześniej czy później dowiecie się, że do wniosku będziecie musieli dołączyć „opinię inspektora ochrony radiologicznej”.

Legalizując działalność z nami, taką opinię uzyskacie w ramach współpracy.

Oczywiście aby wniosek o wydanie zezwolenia przyniósł zamierzony skutek, opinia inspektora ochrony radiologicznej musi być pozytywna. W innym bowiem przypadku…

Zacznijmy jednak od początku.

Czym jest opinia inspektora ochrony radiologicznej?

Opinia inspektora ochrony radiologicznej jest sformalizowanym stanowiskiem zajętym w określonej sprawie przez osobę posiadającą ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

W jakim obszarze inspektor ochrony radiologicznej może zająć stanowisko?

Inspektor ochrony radiologicznej może zająć stanowisko w różnych obszarach.

Obszary te wskazuje ustawa Prawo atomowe.

Art. 72 ustawy omawia obowiązki i uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. Art.  72 ust. 1 pkt 12 wyszczególnia, czego może dotyczyć opinia inspektora oraz wydawanie jakich opinii wchodzi w zakres obowiązków inspektora ochrony radiologicznej.

Mamy tu pełne spektrum zagadnień.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo atomowe inspektor ochrony radiologicznej może wydawać opinie dotyczące:

 • optymalizacji i ograniczników dawki (limitów użytkowych dawki),
 • obiektów, instalacji oraz stosowania źródeł promieniowania jonizującego i ich wymiany,
 • wyznaczania terenów kontrolowanych i nadzorowanych,
 • klasyfikacji pracowników,
 • pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów dawek indywidualnych,
 • wyposażenia w przyrządy dozymetryczne,
 • programów zapewniania jakości,
 • zapobiegania zdarzeniom radiacyjnym i wypadkom,
 • przygotowania na wypadek zdarzenia radiacyjnego oraz reagowania w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia,
 • szkoleń pracowników oraz dopuszczenia ich do pracy w warunkach narażenia.

Ale uwaga!

Te obszary dotyczą wyłącznie scenariusza, w którym działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące została już uruchomiona, tzn. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wydał zezwolenie.

A ponadto dotyczą wyłącznie sytuacji, kiedy nad tą uruchomioną działalnością nadzór powinien prowadzić inspektor ochrony radiologicznej.

Jak zapewne wiecie, nie każda działalność w narażeniu wymaga nadzoru IOR!

inspektor ochrony radiologicznej wymagania

Nasze doświadczenie pokazuje niestety, że brak nadzoru inspektora ochrony radiologicznej bywa katastrofalny w skutkach.

A skutki, choć może i opóźnione, to jednak wcześniej czy później nastąpią. Najczęściej w postaci pokontrolnych mandatów karnych oraz decyzji nakazowych o wstrzymaniu pracy z urządzeniem rentgenowskim.

Aby Was uchronić przed brakiem dostępu do opinii inspektora ochrony radiologicznej, przygotowaliśmy usługę audytową. Opinie inspektorskie są jej integralną częścią.  Jeśli jeszcze nie skorzystaliście z audytu działalności w narażeniu, czas najwyższy to nadrobić.  

ZAPISZ SIĘ NA AUDYT

Skoro jednak wymienione powyżej opinie dotyczą wyłącznie działalności już uruchomionych, to…

Jaką opinię inspektora ochrony radiologicznej należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia?

Żadną z powyżej opisanych.

Do wniosku o uzyskanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki należy dołączyć tzw. opinię inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy Prawo atomowe.

Najistotniejsze dla lekarzy weterynarii elementy tej opinii to:

 • ocena urządzeń mających wpływ na ochronę radiologiczną – przed dopuszczeniem do ich stosowania,
 • sprawdzanie skuteczności stosowanych środków i technik ochrony przed promieniowaniem jonizującym, oraz
 • ocena obiektu lub instalacji z punktu widzenia ochrony radiologicznej – przed dopuszczeniem ich do eksploatacji.

Oczywiście wszystkie powyższe punkty są istotne, ale oczkiem w głowie powinien być ostatni element, czyli ocena obiektu lub instalacji z punktu widzenia ochrony radiologicznej – przed dopuszczeniem ich do eksploatacji.

Z przekąsem stwierdzamy, że w wielu sytuacjach opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych powinna mapować się na ocenę z subiektywnego punktu widzenia konkretnych przedstawicieli dozoru jądrowego, a nie z punktu widzenia ochrony radiologicznej, ale to temat na zupełnie inną opowieść…

Czy ochrona radiologiczna tego wymaga i dlaczego opinia inspektora ochrony radiologicznej jest potrzebna?

Obowiązek dołączania do wniosku o uzyskanie zezwolenia opinii na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych pojawił się dopiero w 2019 roku, przy okazji nowelizacji ustawy Prawo atomowe.

Przypuszczamy, że celem pojawienia się tej obowiązkowej opinii była z jednej strony chęć wyeliminowania wniosków, które nie spełniają jakichkolwiek reżimów ochrony radiologicznej, a z drugiej… chęć przerzucenia odpowiedzialności na inspektorów ochrony radiologicznej.

Ponieważ urzędnicy na etapie rozpatrywania wniosków bardzo sporadycznie odwiedzają wnioskodawców, przerzucenie odpowiedzialności na inspektorów ochrony radiologicznej można uznać za bardzo wygodne posunięcie.

Ale czy ta opinia to nie jest formalność? Czy inspektor ochrony radiologicznej nie może jej podpisać bez zbędnych ceregieli?

Niestety nie.

Z przyczyn wskazanych w poprzednim akapicie.

Co prawda na rynku funkcjonują inspektorzy ochrony radiologicznej, którzy nie sprawdzają, czy planowana działalność została przygotowana zgodnie z opracowaną przez nich dokumentacją, i wydają opinię bez jakiejkolwiek „weryfikacji”, to jednak rozbieżności między dokumentacją a stanem faktycznym, identyfikowane przez dozór jądrowy podczas kontroli planowanych i dozorowych, mogą przysporzyć  (i niestety przysparzają!) wielu problemów.

A takich problemów można zdecydowanie uniknąć, jeśli opinia inspektora ochrony radiologicznej na temat badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów dozymetrycznych została wydana po rzetelnie przeprowadzonej weryfikacji.

Gdzie uzyskać rzetelną opinię inspektora ochrony radiologicznej przed złożeniem wniosku?

Odpowiedź jest banalnie prosta.

Oczywiście w Radiovecie.

Ale ostrzegamy. Będzie bardzo dobrze. Ale nie będzie łatwo😉

Newsletter

W naszym newsletterze regularnie wysyłamy informacje przydatne dla lekarzy weterynarii. Zapisz się poniżej:

We wpisie przeczytasz

Newsletter

W naszym newsletterze regularnie wysyłamy informacje przydatne dla lekarzy weterynarii. Zapisz się poniżej: