Zamknij

Planując zakup aparatu RTG warto pamiętać, że zgodnie z obowiazującymi przepisami uruchomienia pracowni rentgenowskiej (a więc de facto - instalacji aparatu) może dokonać wyłącznie jednostka posiadająca stosowne zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki.

W związku z powyższym sugerujemy, aby zakupu aparatu dokonywać od firmy posiadającej wyżej wymienione zezwolenie.

Należy pamiętać o tym zastrzeżeniu również w sytuacji zakupu aparatu z rynku wtórnego - zlecając uruchomienie aparatu firmie posiadającej zezwolenie.

Informacja o jednostce uruchamiającej pracownię jest wpisana do przygotowanej przez nas Dokumentacji Ochrony Radiolocznej.

Zamknij

Planując pomieszczenie przeznaczone na pracownię rentgenowską należy pamiętać w szczególności o wymaganiach dot. takiego pomieszczenia, określonych w rozporządzeniu o warunkach bezpiecznej pracy z promieniowaniem jonizującym:

- Wysokość pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w której zainstalowany jest aparat rentgenowski, nie może być mniejsza niż 2,5 m, a jeżeli łączny czas przebywania w nim pracownika nie przekracza czterech godzin na dobę, nie może być mniejsza niż 2,2 m.

- Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej wykonującej badania małych zwierząt, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić żeby przy typowym badaniu diagnostycznym – w przypadku aparatu przenośnego lub przy zawieszonej głowicy i wiązce skierowanej w dół źródło promieniowania znajdowało się co najmniej 1 m od najbliższej ściany

- Powierzchnia pomieszczenia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej dla zwierząt większych, w którym jest zainstalowany aparat rentgenowski, ma zapewnić żeby źródło promieniowania znajdowało się co najmniej 1,5m od najbliższej ściany- Pracownia rentgenowska z aparatem niemedycznym powinna być zaopatrzona w sprawną wentylację grawitacyjną

Zamknij
Zamknij

Radio Vet przygotowuje kompletną wymaganą dokumentację ochrony radiologicznej niezbe?dną do uruchomienia weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej, w tym:
1) Dokumentację projektu pracowni wraz z obliczeniami osłon stałych
2) Program zapewnienia jakości
3) Procedury postępowania podczas eksploatacji aparatu RTG
4) Zakładowy plan postępowania awaryjnego
5) Ramowy program szkoleń wewnętrznych

Dokumentacja zostaje opracowywana w oparciu o obowiązujące akty prawne. Treść rozporządzeń można znaleźć na stronie Państwowej Agencji Atomistyki (http://paa.gov.pl/prawo/przepisy-krajowe)

Zamknij

W celu uzyskania uzyskania opinii dot. stanu ochrony radiologicznej planowanej przez Państwa pracowni należy wysłać odpowiedni wniosek wraz z załącznikami (przygotowaną dokumentacją ochrony radiologicznej) na adres:

Departament Ochrony Radiologicznej:

Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Zamknij

W celu uzyskania zezwolenia na uruchomienie weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej oraz stosowanie urządzeń ze źródłem promieniowania jonizującego należy wypełnić stosowny wniosek według wzoru udostępnionego przez Państwową Agencję Atomistyki, otrzymanego wraz z zaopiniowaną Dokumentacją Ochrony Radiologicznej. Do wniosku należy dołączyć:

1) Zaopiniowaną Dokumentację Ochrony Radiologicznej
2) Informację dotyczącą jednostki organizacyjnej instalującej urządzenie RTG
3) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Tak przygotowany wniosek należy przesłać do Państwowej Agencji Atomistyki na adres:

DepartamentOchrony Radiologicznej:

Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Zamknij

Instalację oraz uruchomienie aparatu RTG powinien przeprowadzić podmiot posiadający stosowne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki.

Dodatkowe informacje: o czym pamiętać

Zamknij

Na etapie inicjowania współpracy przeprowadzamy z Państwem kompleksowy wywiad.

Przygotowanie koncepcji projektu pracowni rentgenowskiej wymaga uzyskania od Państwa szeregu informacji wejściowych, w szczególności w obszarach:

  • Plan wnętrza państwa placówki wraz z określeniem charakteru użytkowego poszczególnych pomieszczeń
  • Materiały oraz grubości ścian / stropów ograniczających pomieszczenie planowane na pracownię RTG
  • Wybrane urządzenie RTG (producent, model
  • Informacje rejestrowe o Państwa jednostce organizacyjnej
  • Charakter planowanej diagnostyki (małe / duże zwierzęta; działalność stacjonarna / terenowa)
  • Intensywność prowadzonej działalności (12h/24h)

Uwaga: Jeśli prowadzą Państwo działalność w wynajmowanym lokalu użytkowym, zachęcamy do wczesnego kontaktu z administracją celem uzyskania niezbędnych informacji architektonicznych.

Zapraszamy do kontaktu

Naszym celem jest udzielenie Państwu pełnego wsparcia w spełnieniu wymagań formalnych związanych z uruchomieniem weterynaryjnej pracowni rentgenowskiej oraz w przejściu procesu uzyskiwania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie i stosowanie aparatury RTG w Państwa placówce.

Planuję zakup
urządzenia RTG.
O czym pamiętać?
Planuję pomieszczenie
na pracownię.
O czym pamiętać?

Udzielamy wytycznych w obszarze projektu pomieszczenia planowanego na pracownię RTG, przygotowujemy kompletną dokumentację ochrony radiologicznej, niezbędną do uzyskania zezwolenia, pomagamy w wypełnieniu wniosków.

Jak wygląda proces
uzyskiwania zezwolenia?
Na których etapach procesu
pomaga Radio-Vet?

Proponujemy dedykowane rozwiązania projektu pracowni, kłądąc główny nacisk na bezpieczeństwo - bezpieczeńtwo Państwa, bezpieczeństwo Państwa pracowników, bezpieczeństwo klientów oraz bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.
Nie zapominamy przy tym o Państwa komforcie - tak, aby uruchomienie pracowni niosło ze sobą jak najmniejsze koszty oraz aby korzystanie z zakupionego przez Państwa aparatu było z wszech miar praktyczne.

Jaki zakres informacji jest
potrzebny do przygotowania
dokumentacji ochrony
radiologicznej?